• صفحه اصلی
  • بررسی تأثیر رایانش ابری بر سیستم سلامت الکترونیک

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980227179476 بازدید : 4750 صفحه: 34 - 44

10.52547/jstpi.20800.16.61.34

20.1001.1.17355486.1398.16.61.5.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط