• صفحه اصلی
  • تأثیر نوآوری در زمینه خاص بر رفتار خرید اکتشافی در محصولات نوآور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980319190022 بازدید : 5152 صفحه: 45 - 52

10.52547/jstpi.20813.16.61.45

20.1001.1.17355486.1398.16.61.7.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط