• صفحه اصلی
  • اثر زیباشناسی، رضایت از بازاریابی واقعیت افزوده بر قصد سفر در برند گردشگری غذا (مورد مطالعه شهر تهران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله