مقاله


کد مقاله : 1397040403817112930(DOI : 10.7508/jstpi.2019.02.002)

عنوان مقاله : بررسی تأثیر دانش بازرگانی بر فرایند بین‌المللی‌شدن کسب و کارها

نشریه شماره : 58 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 466

فایل های مقاله : 529 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین عباسی اسفنجانی H.abbasi@pnu.ac.ir استادیار دکترا
2 مینو سلیمی باهر m.salimibaher@yahoo.com مدرس کارشناسی ارشد
3 محمدتقی خدایی گرگری m.khodaei76@yahoo.com مدرس کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عناصر دانش بازرگانی که در فرایند بین‌المللی‌شدن کسب وکارها نقش حیاتی دارند، انجام گردیده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، ابتدا با بررسی و مرور ادبیات، الگوی دو بعدی بارتا بدلیل جامعیت و استفاده مکرر آن در پژوهش‌های قبلی بعنوان چارچوب مفهومی پژوهش انتخاب گردید. سپس، با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی داده‌های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه از مدیران و کارشناسان بخش بازرگانی خارجی (صادرات و واردات) 104 شرکت از بین پنج نوع متفاوت کسب و کار در استان آذربایجان‌شرقی جمع‌آوری و با آزمون‌های همبستگی کرامر، رگرسیون لجستیک و همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تمام متغیرهای شایستگی فردی کارکنان، باورها و عادات سازمانی و رویه‌های شرکت با شاخص شدت بین‌المللی‌شدن کسب و کارها ارتباط دارند. لیکن قوی‌ترین ارتباط میان بین‌المللی‌شدن و عناصر مختلف دانش کسب و کار، در حوزه باورها و عادات سازمانی و شایستگی فردی کارکنان شناسایی گردید.