• صفحه اصلی
  • بررسی تأثیر دانش بازرگانی بر فرایند بین‌المللی‌شدن کسب و کارها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1397040403817112930 بازدید : 2072 صفحه: 13 - 22

10.7508/jstpi.2019.02.002

20.1001.1.17355486.1398.15.58.5.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط