• صفحه اصلی
  • تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد با میانجی‌گری مدیریت‌دانش (مطالعه موردی؛ بانک کشاورزی ایران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1396091412181419474 بازدید : 2442 صفحه: 55 - 62

10.52547/jstpi.20621.15.59.55

20.1001.1.17355486.1398.15.59.1.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط