• صفحه اصلی
  • دانشگاه کارآفرین؛ اهرمی در مسیر توسعه پایدار

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980704192532 بازدید : 5328 صفحه: 12 - 24

10.52547/jstpi.20851.17.65.12

20.1001.1.17355486.1399.17.65.2.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط