• صفحه اصلی
  • بررسی عوامل تأثیرگذار در رسانه‌های اجتماعی بر تصمیم‌گیری خرید بیمه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990131236642 بازدید : 302 صفحه: 41 - 50

20.1001.1.17355486.1400.17.67.4.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط