• صفحه اصلی
  • جستاری در ماهیت شناسی داده های خصوصی در سازوکار عملکرد ابزارهای فناوری اینترنت اشیا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990317237640 بازدید : 542 صفحه: 33 - 41

10.61186/jstpi.20927.19.76.33

20.1001.1.17355486.1402.19.76.1.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط