مقاله


کد مقاله : 13970805165252(DOI : 10.7508/jstpi.2019.02.001)

عنوان مقاله : شناسایی فاکتورهای مؤثر در پذیرش اینترنت‌اشیاء از دیدگاه کاربران با استفاده از مدل تکمیلی TAM ارائه‌شده در مدل گایو و بای. مورد مطالعه: مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران ـ همراه‌اول

نشریه شماره : 58 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 580

فایل های مقاله : 627 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد کارگرشریف آباد m.k.sharif.59@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 محسن گرامی gerami@ictfaculty.ir استادیار دکترا
3 احمد علی یزدان پناه yazdanpanah@irphe.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

بازارهای اپراتورهای تلفن‌همراه به سرعت در حال تغییر و به صورت فزاینده رقابتی شده‌اند و برای پاسخ سریع و اثربخش به تغییر نیازهای مشتریان در این بازارها همچنین جهت باقی‌ماندن در سطوح بالایی از رقابت، اپراتورها به صورت مستمر به دنبال کشف راه‌هایی جهت غلبه بر رقبا می‌باشند. بهره‌گیری از فرصت ارزشمند فناوری اینترنت‌اشیاء جهت ایجاد مزیت رقابتی توسط شرکت همراه اول به‌عنوان بزرگ‌ترین اپراتور تلفن‌همراه در سطح خاورمیانه يکي از مباحث مهم و تأثيرگذار در جلب رضايت و حفظ مشتري و نهایتاً کسب سهم بازار بیشتر در بازار رقابتی کنونی می‌باشد. در اين تحقيق با استفاده از مدل پذيرش فناوری TAM (Acceptance Model Technology) و اضافه‌نمودن سه عامل فناوری، زمینه اجتماعی و خصوصیت فردی و ایجاد یک مدل پذیرش فناوری اینترنت اشیاء فرضيه‌هاي موجود مورد بررسی قرار گرفتند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اینترنت‌اشیاء بوده است. بدین منظور تعداد 384 داده از مشتریان شرکت همراه اول از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است. داده‌های این تحقیق با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS و روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. طبق نتایج بدست‌آمده در این تحقیق از جمله عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اینترنت‌اشیاء در بین مشترکین همراه اول، سودمندی ادراک‌شده، تأثیرات اجتماعی، لذت به‌دست آمده و کنترل رفتاری احساس شده است. و در این بین متغیر کنترل رفتاری احساس شده و تأثیرات اجتماعی بیشترین تأثیر را بر پذیرش این فناوری دارند.