• صفحه اصلی
  • كاربرد فريمينگ در ايجاد مشاركت نخبگان در بانك ايده الكترونيكي

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139305291526341783 بازدید : 6131 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط