• صفحه اصلی
  • تأثير دسترسي به زيست‌توده و توانمندي‌هاي فناورانه بر سياست‌هاي اقتصاد زيستي: مقايسه ايران با كشورهاي منتخب

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980728192997 بازدید : 4797 صفحه: 42 - 52

10.52547/jstpi.20861.17.66.42

20.1001.1.17355486.1400.17.66.2.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط