• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - روش رتبه بندی مراکز رشد به وسیله نماگرهای ترکیبی
    حمید مهدوی مرتضی راستی برزکی قاسم مصلحي
    استفاده از مركز رشد به عنوان يكي از نهادهاي كارآ در امر توسعه و رونق اقتصادي، مورد توجه بسياري از كشورهاي جهان واقع شده است. مراكز رشد به وسيله حمايت از مستاجرين با تركيبي از تسهيلا ت و خدماتي كه به آساني از منابع ديگر قابل تامين نيستند، باعث افزايش ارزش افزوده مي شوند. چکیده کامل
    استفاده از مركز رشد به عنوان يكي از نهادهاي كارآ در امر توسعه و رونق اقتصادي، مورد توجه بسياري از كشورهاي جهان واقع شده است. مراكز رشد به وسيله حمايت از مستاجرين با تركيبي از تسهيلا ت و خدماتي كه به آساني از منابع ديگر قابل تامين نيستند، باعث افزايش ارزش افزوده مي شوند. محتوا و چگونگي پرداخت اين خدمات معمولا ً تاثير مهمي بر موفقيت مستاجرين مركز رشد و نحوه عملكرد مركز رشد دارد. معرفي الگوهاي بهتر و آگاهي دادن به مراكز رشد در مورد ميزان فاصله آنها از الگوهاي مناسب و نيز اطلا ع رساني در مورد موقعيت آنها نسبت به يكديگر، مراكز رشد را در اتخاذ تصميمات سنجيده تر ياري مي دهد. نماگرهاي تركيبي روش ساده اي براي مقايسه مجموعه اي از مراجع ارزيابي شونده نظير كشورها، سازمان ها و سيستم ها در موضوع هاي پيچيده و در دامنه وسيعي از زمينه ها نظير مسائل زيست محيطي، پيشرفت هاي اقتصادي، اجتماعي يا فناوري فراهم مي كنند. معمولا ً هدف اصلي تدوين آنها، مقايسه عملكردي مجموعه اي از مراجع ارزيابي شونده از يك جنبه خاص مي باشد. آنها همچنين به عنوان ابزاري مفيد در تحليل سياست ها و نيز وسيله اي براي ارتباط با عموم به كار مي روند. در اين مقاله، پس از بيان روش تدوين نماگرهاي تركيبي بر طبق آخرين فنون و دستاوردها، به معرفي چند نماگر گردآوري شده با تاكيد بر نماگرهاي كليدي عملكرد )KPI( به منظور رتبه بندي مراكز رشد فناوري با توجه به شرايط محيطي كشور ايران پرداخته شده است. با توجه به اينكه پژوهشي در زمينه رتبه بندي مراكز رشد مشاهده نگرديد، اميد است ارائه اين مقاله گام مؤثري براي انجام اقدامات لا زم در اين زمينه باشد و نقطه شروع مناسبي به منظور بررسي دقيق ارزيابي و رتبه بندي مراكز رشد در سطح ملي و بين المللي باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بازاریابی فناوری و تجاری سازی نتایج پژوهش ها
    غلامرضا ملک زاده
    يكي از مهمترين و اساسي ترين اقدامات براي استقرار و نهادينه سازي اقتصاد دانش بنيان، توسعه زيرساخت هاي هوشمندي است كه اين حركت را تسهيل و امكان پذير مي سازند. از جمله اين اقدامات، حمايت از واحدهاي كوچك و متوسط فناور در مراكز كارآفريني، مراكز رشد فناوري و پرديس هاي دانش و چکیده کامل
    يكي از مهمترين و اساسي ترين اقدامات براي استقرار و نهادينه سازي اقتصاد دانش بنيان، توسعه زيرساخت هاي هوشمندي است كه اين حركت را تسهيل و امكان پذير مي سازند. از جمله اين اقدامات، حمايت از واحدهاي كوچك و متوسط فناور در مراكز كارآفريني، مراكز رشد فناوري و پرديس هاي دانش و فناوري است كه در كشور ما نيز اقداماتي در اين خصوص انجام شده است. در اين رهگذر، شركت هاي دانش بنيان، نقشي اساسي و مهم در تجاري سازي نتايج پژوهش و توسعه فناوري دارند و با ايجاد و توسعه كسب و كارهاي مبتني بر فناوري هاي نوين در اقتصادهاي در حال صنعتي شدن، جايگاهي خاص مي يابند. اما متاسفانه اين شركت ها با مسائل و مشكلا ت بسيار مهمي در عرصه اقتصادي مواجه مي شوند كه مهمترين آنها مشكلا ت بازاريابي محصولا ت يا خدمات است. در اين بررسي برخي از نكات مهم و قابل توجه در امر بازاريابي و فروش فناوري ها مطرح مي گردد و مهمترين ويژگي هاي بازاريابي و فروش فناوري مطرح و به اقدامات ضروري در اين خصوص اشاره مي شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - پارک های علمی؛انتظارات،الگوها و دستاوردها"ساخت و مدیریت بر هیئت موسسین:نیازمندیها و تجربیات"
    محمدرضا حائری یزدی باب هادسون
    در اين مقاله چالش هاي موجود در مديريت و اداره اعضاي كليدي هيئت مؤسسين پارك ها تشريح شده و با بررسي وضعيت برخي از پارك هاي موجود، به چالش ها و مشكلا تي كه اينگونه پارك ها با آن روبروهستند، اشاره شده و راهكارها و رويكردهاي غلبه بر اين مشكلا ت مورد بررسي قرار گرفته و نهايت چکیده کامل
    در اين مقاله چالش هاي موجود در مديريت و اداره اعضاي كليدي هيئت مؤسسين پارك ها تشريح شده و با بررسي وضعيت برخي از پارك هاي موجود، به چالش ها و مشكلا تي كه اينگونه پارك ها با آن روبروهستند، اشاره شده و راهكارها و رويكردهاي غلبه بر اين مشكلا ت مورد بررسي قرار گرفته و نهايتاًً ابزاري را به عنوان راهبرد براي ايجاد و توسعه چشم انداز مشترك و ضروري براي موفقيت پارك ها در يك دوره ميان مدت و بلكه كمي بلندمدت، پيشنهاد شده است. بخش پاياني اين مقاله نيز با تاكيد بر موارد ذيل به بررسي چالش هاي عمده پيش روي پارك ها مي پردازد: مزايا و معايب مشوق هاي مالي؛ نقش مراكز (كانون هاي) منطقه اي؛ تجميع و يكپارچه سازي پايگاه هاي ملي و ناحيه اي شهري؛ طيف رو به گسترش ابزارهايي كه به موازات پارك هاي علم و فناوري براي ترويج كسب و كارهاي مبتني بر دانش مورد نياز است؛ n نقش و مشاركت دانشگاه ها و چگونگي گسترش اين مشاركت ها در آينده پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - نقاط قوت،نقاط ضعف،فرصتها و تهدید های پارک های علمی ایران؛تاثیرات فناوری های جدید
    سید مهبد  تولایی فتانه تقی یاره ناصر  معصومی
    امروزه همگان شاهد تغييرات بسيار سريعي در فناوري هاي اطلاعاتي هستند و اين فناوري هاي جديد منجر به تغييرات شديدي در ساختار اقتصادي شده اند. بيشتر كسب و كارها به هيچ مكان خاصي تعلق ندارند و بدون هيچگونه محدوديتي مي توانند از يك محل به محل ديگر نقل مكان كنند.
    امروزه همگان شاهد تغييرات بسيار سريعي در فناوري هاي اطلاعاتي هستند و اين فناوري هاي جديد منجر به تغييرات شديدي در ساختار اقتصادي شده اند. بيشتر كسب و كارها به هيچ مكان خاصي تعلق ندارند و بدون هيچگونه محدوديتي مي توانند از يك محل به محل ديگر نقل مكان كنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - ضرورت اداره مراکز رشد واحدهای فناور به شیوه خصوصی
    علیرضا فرجی
    مهمترين ماموريت مركز رشد فراهم كردن زمينه هاي مناسب براي تاسيس، رشد و توسعه شركت هاي خصوصي نوپاي فناور و ارائه حمايت هاي مادي و معنوي لا زم جهت موفق نمودن آنهاست. از آنجا كه ساختار اصلي اين مؤسسات نوپا درون مركز رشد شكل مي گيرد، ساختار اداري و مالي آنها متاثر از مركز رش چکیده کامل
    مهمترين ماموريت مركز رشد فراهم كردن زمينه هاي مناسب براي تاسيس، رشد و توسعه شركت هاي خصوصي نوپاي فناور و ارائه حمايت هاي مادي و معنوي لا زم جهت موفق نمودن آنهاست. از آنجا كه ساختار اصلي اين مؤسسات نوپا درون مركز رشد شكل مي گيرد، ساختار اداري و مالي آنها متاثر از مركز رشد خواهد بود. بررسي اين موضوع با نگاهي به تعاملا ت متقابل مركز و واحدهاي مستقر نوپا، نياز مركز به داشتن استقلا ل در تامين منابع مالي و ايجاد زمينه هاي رشد و توسعه در خود و همچنين بررسي تجربه مراكز رشد موفق خارج از كشور نشان مي دهد اعمال مديريت به شيوه خصوصي در مراكز رشد دولتي راهكاري مناسب براي حل بسياري از مشكلا ت پيش رو، الگويي مناسب و در دسترس براي واحدهاي مستقر نوپا و ساختاري بهينه براي مديريت مركز خواهد بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - فناوری نرم و نسل چهارم آینده نگاری فناوری
    محمد رضا میرزا امینی ژیوئینگ  جین
    از جمله روندهاي برجسته در توسعه جهاني مي توان به ”حركت از بين المللي سازي توليد به سمت جهاني سازي اقتصاد“ و ”حركت از بين المللي سازي تحقيق و توسعه به سمت جهاني سازي علوم و فناوري“ اشاره كرد. سازمان هاي صنعتي به طور روزافزوني از طريق ائتلا فات در حوزه علوم و فناوري، به چکیده کامل
    از جمله روندهاي برجسته در توسعه جهاني مي توان به ”حركت از بين المللي سازي توليد به سمت جهاني سازي اقتصاد“ و ”حركت از بين المللي سازي تحقيق و توسعه به سمت جهاني سازي علوم و فناوري“ اشاره كرد. سازمان هاي صنعتي به طور روزافزوني از طريق ائتلا فات در حوزه علوم و فناوري، به همكاري مي پردازند و روند جهاني سازي اقتصاد، علم و فناوري را تقويت مي كنند. پرونده مقاله