آخرین شماره


شماره 4 سال 15
پاییز 1398
دانلود فایل

1 - تعیین معیارهای شایستگی و ارزیابی کیفی منتورها در شرکت‌های دانش‌بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ( DOI : 0)
( مهدیه مهدیخانی - مرتضی راستی برزکی )
2 - مروری بر مدل های آمادگی هوش کسب وکار ( DOI : 0)
( آزاده لیلی - مینا رنجبر فرد )
3 - بررسی اثربخشی نقش قراردادی و رابطه ای دولت در دستیابی به نوآوری استراتژیک از طریق برون سپاری فناوری اطلاعات ( DOI : 0)
( حسین شعبانی - رضا احتشام راثی )
4 - تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مصرف برق کشورهای منتخب در حال توسعه ( DOI : 0)
( موسی خوشکلام )
5 - بررسی تعیین کننده بودن ابعاد ساختار سازمانی در آمادگی دانشگاه‌ها برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) ( DOI : 0)
( فرشته صادقی - یعقوب مهارتی - علیرضا خوراکیان )
6 - فناوری رایانش ابری در مدیریت منابع انسانی شرکت های کوچک و متوسط – کاربردها، مزیت ها و چالش ها ( DOI : 0)
( مونا کاردانی ملکی نژاد - محمد مهدی فراحی )
7 - بررسی تطبیقی، کاربردها و چالش‌های فناوری‌های تحلیل بزرگ داده ( DOI : 0)
( یاسر قاسمی نژاد - سید عباسعلی کتابچی )