آخرین شماره


شماره 2 سال 15
بهار 1398
دانلود فایل

1 - شناسایی فاکتورهای مؤثر در پذیرش اینترنت‌اشیاء از دیدگاه کاربران با استفاده از مدل تکمیلی TAM ارائه‌شده در مدل گایو و بای. مورد مطالعه: مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران ـ همراه‌اول ( DOI : 10.7508/jstpi.2019.02.001)
( محمد کارگرشریف آباد - محسن گرامی - احمد علی یزدان پناه )
2 - بررسی تأثیر دانش بازرگانی بر فرایند بین‌المللی‌شدن کسب و کارها ( DOI : 10.7508/jstpi.2019.02.002)
( حسین عباسی اسفنجانی - مینو سلیمی باهر - محمدتقی خدایی گرگری )
3 - طراحی شبکه زنجیره تأمین چابک با الگوریتم جستجوی ممنوع ( DOI : 10.7508/jstpi.2019.02.003)
( الهه سالاری - محمدرضا شهرکی - عبداله شریفی )
4 - نگاشت نهادی نوآوری در صنعت حمل و نقل ریلی کشور ( DOI : 10.7508/jstpi.2019.02.004)
( مهدی الیاسی - مهدی محمدی - حسین میرزایی - عاطيه صفردوست )
5 - الگوی ارتقای موفقیت توسعه محصول جدید براساس قابلیت مشارکت مشتری، جذب دانش مشتری و شکاف منابع (مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان شهرستان رشت) ( DOI : 10.7508/jstpi.2019.02.005)
( سیده صدف وشکائی نژاد - مصطفی ابراهیم پور ازبری - محمد دوستار )
6 - استراتژی موفق تعیین بازار هدف محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی توسعه‌دهنده سامانه‌های سیستمی ( DOI : 10.7508/jstpi.2019.02.006)
( احمد رضا جعفریان مقدم - حمید رضا جعفریان مقدم - مهدی حاجی مرادی - محمد محمدپور درزی نقیبی )
7 - تدوین مدل رده‌بندی حقوق ثبت اختراع با استفاده از روش الکتر و فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( DOI : 10.7508/jstpi.2019.02.007)
( مهدی خجسته - مریم اشرفی )
8 - ارزیابی کارایی روش بازاریابی ویروسی ترکیبی با روش خوشه‌بندی شبکه‌ای و مقایسه نتایج ( DOI : 10.7508/jstpi.2019.02.008)
( فریدون اوحدی - مهرنوش محمدی - محمدجعفر تارخ )