آخرین شماره


شماره 1 سال 15
زمستان 1397
دانلود فایل

1 - بررسی دوگونه سرمایه‌گذار و رشددهنده به‌عنوان بازیگران کلیدی اکوسیستم کارآفرینی ( DOI : 0)
( عباسعلی کارشناس - نیما گروسی مختارزاده )
2 - بررسی ارتباط بین کارآفرینی، رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی ( DOI : 0)
( محسن محمدی خیاره - نسرین رستمی )
3 - اولویت‌بندی و تحلیل معیارهای مؤثر در عملکرد سازمان‌های دانش‌بنیان با رویکرد مدیریت‌دانش در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری شهر تهران ( DOI : 0)
( ناصر صفایی - فرشته طالقانی نیا - فاطمه غلامیان )
4 - بررسی تاثیر آموزش های دانشگاهی بر توسعه ی مهارت های کارآفرینی زنان ( DOI : 0)
( منیره دیزجی - مریم زینی )
5 - بررسی سیستماتیک پیشینه پژوهشی تأمین مالی جمعی ( DOI : 0)
( علی حاجی غلام سریزدی - علی رجب زاده قطری - علینقی مشایخی - علیرضا حسن زاده )
6 - یک مدل تولید و انتقال فناوري مبتنی بر مالکیت معنوی در کشورهای در حال توسعه ( DOI : 0)
( مهدی مهرگان - جهانشاه چرختاب مقدم )
7 - رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان اقلام عمومی براساس شاخص‌های چابکی و ارزش‌های محوری در یک سازمان خدماتی- آمادی ( DOI : 0)
( مرتضي جبله - حسينعلي حسن‌پور - مسعود مصدق خواه )
8 - شناسایی و تحلیل اصلی‌ترین مؤلفه‌های راهبردی تأثیرگذار در عدم موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری کرمانشاه) ( DOI : 0)
( دنیا غلامی - علی رمضانی )